Algemene verkoopsvoorwaarden

Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop.

 

Bestellingen

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door ons anders overeengekomen, impliceert elke bestelling die naar ons wordt verzonden de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden door de koper en doet deze afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden.

Op basis van de markt voorwaarden, wordt de koper geacht op de hoogte te zijn van onze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Bevestiging van de bestelling

Er is van onze kant door onze schriftelijke bevestiging van de bestelling geen verplichting tot de datum. Elke klacht wegens vermeende onjuistheden in onze bevestiging moet ons binnen acht dagen na de datum van de orderbevestiging bereiken. Na deze periode hebben ze geen waarde meer.

 

Prijzen

Onze prijzen zijn tot op heden bekend. We hebben het recht om ze zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen in verhouding tot de stijging van de productiekosten, transportkosten, invoerrechten, de wisselkoers en andere vergelijkbare economische omstandigheden, inclusief elke maatregel, met name fiscale, genomen door nationale of buitenlandse autoriteiten tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en dat van levering van de goederen, ook al gebeurt dit na het verstrijken van de overeengekomen termijn, tenzij deze vertraging uitsluitend aan ons te wijten is, hetgeen de koper moet aantonen.

 

Verzending

De goederen reizen steeds op risico van de koper.

Tenzij anders bepaald, zorgen wij voor de levering van de goederen aan de koper door middel van elke verpakkingsmethode en elk transportmiddel dat we nuttig achten.

Wij schieten de verpakkings- en verzendkosten voor die aan de koper in rekening worden gebracht.

 

Levertermijn

De termijnen zijn indicatief en zonder garantie. Het niet naleven van de gestelde termijn kan niet worden ingeroepen voor het claimen van schadevergoeding of de beëindiging van het contract, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door ons vooraf en schriftelijk.

In geval van verkoop door opeenvolgende en gespreide leveringen, zal elk pakket worden beschouwd als het onderwerp van een afzonderlijk en onafhankelijk contract.

 

Eigendom

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur.

De risico’s gaan echter onmiddellijk na het sluiten van het contract over op de koper.

Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor om de goederen terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst, waarbij de klant ons onherroepelijk machtigt om dit te doen.

 

Facturatie

De facturen zijn te betalen binnen 30 dagen na het einde van de maand aan het hoofdkantoor van de vennootschap.

Elke onbetaalde factuur op de vervaldag draagt ​​automatisch en zonder ingebrekestelling een rente van 12% per jaar.

Daarnaast zijn wij na verzending van een aanmaningsbrief een aanvullende schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van €25.

Het niet betalen van een factuur wanneer deze verschuldigd is, maakt het debetsaldo van de rekening verschuldigd en geeft ons het recht om het huidige contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, zonder enige formaliteit en onderhevig aan schadevergoeding.

Wanneer het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke verzending van de bestelling, van de koper de garanties te eisen die wij passend achten voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Weigering om hieraan te voldoen geeft ons het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

 

Overmacht

Overmacht geeft ons het recht om elk contract of elke bestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten zonder opzegging of compensatie. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat gehele of gedeeltelijke stakingen in de fabrieken van onze leveranciers of bij ons als overmacht worden beschouwd.

 

Onverwachte gebeurtenissen

Evenzo zal het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis waardoor de diensten van de verkoper niet in verhouding staan ​​tot die van de koper, de verkoper het recht geven om een ​​contract of bestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten zonder kennisgeving of compensatie.

 

Speciale uitvoeringen

We behouden ons het recht voor om tot 10% meer of minder van de hoeveelheid bij ons bestelde speciale artikelen te leveren en in rekening te brengen.

 

Klachten

Alle klachten anders dan die van betreffende verborgen gebreken worden slechts aanvaard indien deze binnen de acht dagen na levering schriftelijk zijn meegedeeld of indien de goederen bij voornoemde ontvangst schriftelijk zijn ontvangen. Na deze periode of indien de goederen zijn behandeld of getransformeerd, kan geen klacht meer in behandeling worden genomen.

 

Garantie

Als een goed terecht wordt geweigerd omdat het niet voldoet of gebrekkig is en op voorwaarde dat de klacht binnen de termijn voorzien in artikel 12 schriftelijk is gemeld, kunnen we in geval van een verborgen gebrek onmiddellijk na het verschijnen ervan kiezen: de defecte koopwaar of onderdelen te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen.

Onze verantwoordelijkheid is strikt beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen.

Er kan geen andere vergoeding worden geëist door de koper, die enige andere schade zal dragen die zowel aan hemzelf als aan een derde is toegebracht.

Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het hoofdkantoor van de vennootschap bevoegd.

 

Tolerantie

De mogelijke niet-nakoming, al dan niet zelfs herhaald, van een of andere clausule van onze algemene verkoopvoorwaarden is slechts het resultaat van pure tolerantie en impliceert niet dat afstand wordt gedaan van de latere toepassing van die clausule.

ODM – Expertise Through Experience